De avond in dorpshuis Valentijn werd bezocht door naar schatting 65 personen.

 
Het eerste half uur was er gelegenheid voor koffie en thee.
 
Om 20.00 uur de aftrap gegeven voor het plenaire gedeelte van de avond, waarbij naast Bas Huysmans (als voorzittervan de dorpsraad) en de diverse gevormde clusters aan bod kwamen. Aansluitend werd ook een voordracht verzorgd door het dorpshuis en door de dorpswinkel, die ieder hun eigen problematiek hebben en daarin worden ondersteund door de dorpsraad. Tot slot was er nog een experiment met een directe online enquete tool om de mening van de aanwezigen te peilen.
 
Bas Huysmans, voorzitter van de dorpsraad, opende met een korte toespraak waarin hij het nieuwe logo van de dorpsraad onthulde:Verder ging hij in op de relatie en het convenant tussen de dorpsraad en de gemeente Heeze-Leende. De dorpsraad probeert grotere legitimiteit te bereiken door het houden van enquetes onder de bewoners op Sterksel. Ook stond hij stil bij zijn eigen functioneren, met name voor wat betreft het gevaar dat schuilt in zijn reeds lange voorzitterschap.

Toine Leemans, voorzitter van de cluster van de cluster Omgeving Energie en Milieu, vertelde over het immense werk dat deze cluster heeft verricht.
Voor wat betreft de "Omgeving" betreft dit op het alert volgen van de ontwikkelingen rond de invoering van de omgevingswet, en het zoveel mogelijk invloed uitoefenen op het opstellen van de in het kader van deze wet benodigde omgevingsvisie. Thans wordt zo actief mogelijk deelgenomen aan het opstellen van het uit de gemeentelijke omgevingsvisie op te stellen omgevingsplan.
Voor wat betreft de "Energie" is succesvol invloed uitgeoefend op de gemeente om plaatsing van windmolens (althans voorlopig) te voorkomen.
Voor wat betreft het milieu wordt actief de overlast van stank en geluid gevolgd, alsmede het uitgeven van de benodigde nieuwe revisievergunning voor Poort 43.
Henk Kerkers, voorzitter van de cluster infrastructuur, gaf een overzicht van alle infrastructurele projecten die rondom Sterksel spelen. Daarbij is het uitgangspunt een bevordering van een goede en veilige infrastructuur rond Sterksel. Dit betreft projecten rondom nutsvoorzieningen, doorgaand verkeer en de bereikbaarheid van woningen en bedrijven.

Wies de Haan voorzitter van de cluster Wonen Welzijn en Zog vertelde aan de hand van aansprekende beelden het verhaal over de zorg voor elkaar op Sterksel. De buurtcontactpersonen die (georganiseerd door de cluster) door heel Sterksel een netwerk vormen zijn hiervoor essentieel.

Ze vertelde indrukwekkende verhalen over de opvang van een buitenlandse asielzoekster, die, zodra de buurt haar ontdekte, werd geholpen en geïntegreerd in de buurt. Ook was er het ontroerende verhaal van een bewoner die met behulp van de buurt in staat werd gesteld thuis te sterven. Ook faciliteiten als Wandelmaatje en duofiets bleven natuurlijk niet ongenoemd.

Rob Hakvoort zit in de redactie van de website Sterksel.nu en vertelde het verhaal van de cluster communicatie. Deze bestaat uit een werkgroep die de communicatie in de ruimste zin van het woord faciliteert, en de redactie van de website die de website en de verschiillende infoborden in het dorp van informatie voorziet.

Hij leidde het publiek nog eens rond over de website Sterksel.nu en hij vroeg na de bijeenkomst mee te discussieren over hoe de website verbeterd kan worden zodat ze nog meer een centrale rol kan vervullen. Ook de sinds enige tijd actieve digitale nieuwsbrief kwam aan bod en was er gelegenheid om zich daarvoor in te schrijven.Tamara van Best voorzitter van het bestuur van Dorpshuis Valentijn schetst de problematiek rond het huidige dorpshuis, dat is verouderd en voldoet niet meer aan de huidige milieueisen. Het is ook lastig nieuwe bestuursleden te vinden.
Na lang zoeken werd toch een interim bestuur gevormd dat de problematiek rond renovatie danwel nieuwbouw moest aanpakken.
Met opluchting kon ze melden dat er, deels door ondersteuning vanuit de dorpsraad, nu een nieuw  en permanent bestuur is gevormd.
Dit bestuur moet de verdere ontwikkelingen begeleiden. Er was al een aanzet voor een programma van eisen  opgesteld. Maar intussen is het duidelijk dat een ingrijpende renovatie danwel nieuwbouw op dit moment financieel geen optie zijn. Wel moeten er, nog dit kalenderjaar, aanpassingen gedaan worden om het gebouw op het door het rijk geëiste energieniveau C te brengen. 
Ook memoreerde ze dat het dorpshuis niet kan bestaan zonder de ondersteuning van vrijwilligers, waar het bestuur heel dankbaar voor is. Nieuwe vrijwilligers zijn altijd welkom!


Twan Janssen, lid van het bestuur van de dorpswinkel maakte, waarschijnlijk ten overvloede, duidelijk dat het voortbestaan van de winkel nog steeds een dubbeltje op zijn kant is. De vele wegafsluitingen rond de winkel hebben er behoorlijk ingehakt, met forse omzetdalingen. Ook de kosten namen fors toe.
De enige oplossing is feitelijk omzetstijging. Twan maakte een emotionele oproep om de bezorgwagens van Jumbo en Albert Heijn uit het straatbeeld te laten verdwijnen.
Natuurlijk, is de prijs bij de Spar hoger, maar realiseer je wat je er extra voor terug krijgt.
De winkel drijft op de talrijke vrijwilligers, maar er kunnen nog steeds nieuwe mensen gebruikt worden.

Tenslotte.....

Aan het eind van het plenaire gedeelte werd een experiment gedaan met een online enquete onder de aanwezigen in een poging om direct feedbeck te verkrijgen. De resutaten vind je hieronder. Hoe groter de letters en centraler op het plaatje, hoe meer het woord werd ingezonden door de aanwezigen.
Bedenk dat het een experiment is en dat de vragen mogelijk wat scherper hadden kunnen geformuleerd.De presentaties kun je hier downloaden: